سامانه مدرسه هوشمند پویان تابلو اعلانات

 

 

 

 دانش آموزان برتر آزمون نیمسال اول

 

 

 برگ زرین
برگ زرین دیگری از افتخارات دبیرستان فرزانگان 3