آدرس ارسال کننده ناشناس است. Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
مرکز استعدادهای درخشان فرزانگان 3 مشهد (دوره دوم) - مدرسه هوشمند

افتخــــارات و جـــــــــــوایز

کنکــــــــــور

کنکــــــــــور

نمایش
المپیادها و مسابقات علمی

المپیادها و مسابقات علمی

نمایش
مسابقات فرهنگی- هنری و قرآنی

مسابقات فرهنگی- هنری و قرآنی

نمایش
جوایز

جوایز

نمایش
امتحانات داخلی

امتحانات داخلی

نمایش