برگزاری اولین جلسه منتخبین انجمن اولیا و مربیان

برگزاری اولین جلسه منتخبین انجمن اولیا و مربیان با موضوع انتخاب رئیس انجمن و نائب رئیس انجمن امروز در محل دفتر دبیرستان.

دراین جلسه خانم دکتر بذرافشان ولی دانش آموز ستایش سبزی  بعنوان رئیس و خانم اعلامی ولی دانش آموز نازنین تیموری بعنوان نائب رئیس انجمن انتخاب شدند.


تاریخ انتشار: 1402/08/08