برگزاری جلسه تبین برنامه های دپارتمان المپیاد

 جلسه تبین برنامه های دپارتمان المپیاد برای اولیای دانش آموزان شرکت کننده در کلاسهای المپیاد برگزار گردید.

 


تاریخ انتشار: 1402/08/07