برگزاری مراسم روز دانش آموز

برگزاری مراسم بزرگداشت روز دانش آموز با حضور جناب آقای دکتر لایقیان؛ ریاست محترم اداره استعدادهای درخشان خراسان رضوی


تاریخ انتشار: 1402/08/14