یک روزآموزشی بسیار پرهیحان وشاد با مسابقه جذاب SELC

افتتاحیه و مسابقه جذاب و پرهیجان SELC  در تاریخ یکشنبه 7 اسفند ماه با حضور برگزارکنندگان این مسابقه از دبیرستان هاشمی نژاد 3 در دبیرستان فرزانگان 3 برگزار گردید.

SELC 2023
?Farzanegan 3 high school
?The winners are as follows?:
F3C
Mahsa Jafari
Fatemeh Hoseini
Helia Fahadan
Mobina Noghree
Morvarid Fahimian
F3I
Nika Rahimian
Yeganeh Jalayeri
Negar Falahati
Kiana Kelidari
Helia Sadeghi

تاریخ انتشار: 1401/12/08