برگزاری جلسه مشاوره با حضور جناب آقای مروارید همراه با ارائه کارنامه دی ماه

 جلسه مشاوره با موضوع : مدیریت هیجان و پیشرفت تحصیلی، در تاریخ شنبه 6 اسفند ماه با حضور جناب آقای مروارید برگزار گردید. پس از جلسه، کارنامه نوبت دی ماه دانش آموزان به اولیاء تحویل داده شد.


تاریخ انتشار: 1401/12/07