برگزاری جلسه شورای دبیران با حضور جناب آقای دکتر امانی تهرانی و خانم دکتر فردوسی (دبیر کل و عضو شورای عالی آموزش و پرورش)

چهارمین جلسه شورای دبیران با حضور جناب آقای دکتر امانی تهرانی (دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش) و خانم دکتر فردوسی (عضو شورای عالی آموزش و پرورش) ، جناب آقای دکتر رضایی( معاون آموزش متوسطه اداره کل) ، سرکار خانم دکتر ابراهیمی (ریاست اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 مشهد) و جناب آقای شیخ زاده (معاون آموزش متوسطه ناحیه 3) در تاریخ چهارشنبه 26 بهمن 1401 در محل دبیرستان فرزانگان 3 برگزار گردید.

 

 


تاریخ انتشار: 1401/11/27