برگزاری کارسوق آزمایشگاه در دبیرستان فرزانگان 3

کارسوق جذاب آزمایشگاه برای دانش آموزان پایه دهم (رشته تجربی:از سلول تا پول، رشته ریاضی: آشتی با صنعت) با همکاری مرکز زیست بوم نوآوری خیام، در تاریخ دوشنبه 24 بهمن 1401 در دبیرستان فرزانگان 3 برگزار گردید.

 

 


تاریخ انتشار: 1401/11/24