برگزاری کارگاه ارتباط موثر والدین (ارتباط پدر- دختر)

جلسه ارتباط موثر والدین  یک شنبه ۲۳بهمن ماه 1401 با حضور پدران و دختران عزیز مدرسه برگزار گردید.

 

 


تاریخ انتشار: 1401/11/24