برگزاری اردوی تفریحی برای دانش آموزان در اردوگاه امام رضا(ع)

اردوی تفریحی اردوگاه امام رضا (بیلدر) در تاریخ 26 آذر 1401 برای دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم برگزار گردید.

 


تاریخ انتشار: 1401/09/28