برگزاری اردوی تفریحی اردوگاه بعثت

اردوی تفریحی اردوگاه بعثت در تاریخ پنجشنبه 14 اردیبهشت 1402 برگزار گردید.


تاریخ انتشار: 1402/02/15